ครั้งที่ 5 การศึกษาดูงานและสรุปบทเรียน (รุ่นที่ 2)