ครั้งที่ 4 การปฏิบัติการแบบสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (รุ่นที่ 3)