ครั้งที่ 4 การปฏิบัติการแบบสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ รุ่นที่ 4