ครั้งที่ 5 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานหลักสูตรนักเคลื่อนสังคมและสรุปการเรียนรู้ รุ่นที่ 4