ครั้งที่ 2 กิจกรรม“เรียนรู้ผ่านภาคปฏิบัติการกับ คนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ชายแดนใต้”

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.)ร่วมกับศูนย์บูรณการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE.) จ.สงขลา จัดกิจกรรม“เรียนรู้ผ่านภาคปฏิบัติการกับ คนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ชายแดนใต้” วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเเรมพาร์ควิว จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจกรอบในการวิเคราะห์สังคม เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการทำงานรณรงค์ในพื้นที่ที่ความแตกต่างหลากหลายของคนอัตลักษณ์ต่างๆ (ศึกษาผ่านกรณีศึกษา: พื้นที่ชายแดนใต้) การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ที่เป็นกรณีความขัดแย้งใหญ่กรณีหนึ่ง จากการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลุกคลีกับประเด็นปัญหาในงานของตน เช่น ทรัพยากร แรงงาน ฯลฯ เป็นคำถามว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนำประเด็นที่ตนคุ้นเคยมาใช้มองสถานการณ์ภาคใต้อย่างไร

การเรียนรู้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมโดยวิธีผ่านประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนสนทนาถึงสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ และการทดลองวิเคราะห์แยกแยะถึงแก่นของปัญหาเพื่อนำไปสู่การหาทางออกในระดับโครงสร้างของปัญหาสังคมโดยได้ศึกษาผ่านกรณีศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ 4 กรณีได้แก่ กรณีโรงเรียนปอเนาะญีฮาด กรณีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ ครอบครัวเจะมุ มะมัน กรณีของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำสายบุรี และกรณีของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ ชุมชนตันหยงปาวว์

IMG_3845 IMG_3846 IMG_3849 IMG_3851 IMG_3852 IMG_3853 IMG_3854 IMG_3855 IMG_3857 IMG_3859 IMG_3860 IMG_3861 IMG_3863 IMG_3864 IMG_3865 IMG_3868 IMG_3869 IMG_3873 IMG_3874 IMG_3876 IMG_3878 IMG_3879 IMG_3891 IMG_3926 IMG_3927 IMG_3929 IMG_3941 IMG_3943 IMG_3944 IMG_3947 IMG_3949 IMG_3950 IMG_3951 IMG_3957 IMG_3958 IMG_3959 IMG_3962 IMG_3964 IMG_3971 IMG_3973 IMG_3979 IMG_3990 IMG_3991 IMG_3992 IMG_3993 IMG_3994