ครั้งที่ 3 สำหรับนักปฏิบัติการทางสังคมคนรุ่นใหม่“แนวคิดฐานรากของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อปรับใช้กับงานคนรุ่นใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน”

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.)ได้จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ครั้งที่ 3 สำหรับนักปฏิบัติการทางสังคมคนรุ่นใหม่“แนวคิดฐานรากของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อปรับใช้กับงานคนรุ่นใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบัน”วันที่ 6-8 มกราคม 2559 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ เขตดอนเมือง กทม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 33 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มแกนนำคนรุ่นใหม่และกลุ่มพี่เลี้ยงที่ร่วมขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะและประเด็นการทำงานสังคมที่หลากหลาย เช่น ความมั่นคงทางอาหาร คนพิการ การศึกษา สันติภาพ งานอาสาสมัคร สิ่งแวดล้อม ชนเผ่า สิทธิมนุษยชน เรื่องเพศ งานพัฒนาศักยภาพคนทำงานเยาวชนและแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจบทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปรับใช้ในงานตนเพื่อสร้างสังคมเป็นธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน

การเรียนรู้ใช้กระบวนการบรรยายแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนซักถาม  การดึงประสบการณ์เดิม การแลกเปลี่ยนและสนทนาในกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับจากการบรรยายมาประยุกต์ใช้กับงานคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ของตน