สุไฮมี ดูละสะ (มิง)

ตำแหน่ง: ประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS)
ประเด็นงาน: สันติภาพ ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนชายแดนใต้