• - ล้างข้อมูลการค้นหา -

พบทั้งหมด 15 คน

นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ (ไผ่)

เครือข่าย we fair เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม

wefairnetwork@gmail.com
กรุงเทพฯ

สร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

เครือข่ายประชาสังคม ภาคประชาสังคมต่างๆ อาทิ พีมูฟ เครือข่ายสลัม 4 ภาค เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เครือข่ายชนเผ่าฯ ฯลฯ

อนุศักดิ์ บุตราช (ศักดิ์)

สภาองค์กรลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

saslabourunion@hotmail.com
สมุทรปราการ

ความเสมอภาคในการทำงาน

ผู้ใช้แรงงานในระบบอุตสาหกรรม

  • ประสานงานกับเครือข่ายต่างๆขององค์กรสหภาพ
  • ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
  • ช่วยเหลือแรงงานที่มีปัญหาถูกกดขี่ เช่น ค่าจ้าง การถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม การไม่ให้ลาเป็นต้น

รำไพร ผึ้งเขียว (ต้อย)

สมาคมภาคีประชาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

-
ชัยภูมิ

มงคล ยางงาม (ปู)

กลุ่มแรงงานเพื่อสังคม

mongkolyang@gmail.com
สมุทรสาคร

คนงานมีความเข้มแข็งมีอำนาจต่อรองนำสู่การจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองในอนาคต

คนงานทั้งในและนอกระบบ

เปิดเพจแรงงานเพื่อสังคม 

  • ให้คำปรึกษาในการตั้งสหภาพแรงงาน
  • ให้ความรู้ผ่านเพจ
  • รวบรวมเพื่อนแรงงานภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยรับสมาชิก จะจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองในอนาคต  และต่อรองการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง
  • ลงพื้นที่ รวบรวมปัญหาของเพื่อนแรงงาน ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบางราย เช่น การถูกเลิกจ้าง  ถูกโกงค่าแรงเป็นต้น

สมเกียรติ เจียดกำจร (ปุ๋ย)

สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทย

Soudee888@gmail.com
ชลบุรี ระยอง

คนงานมีความเป็นอยู่ที่ดี (ภาพใหญ่ทั้งประเทศ)

กลุ่มแรงงานในระบบ

ดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงาน และให้คำปรึกษากรณีคนงานถูกละเมิดสิทธิ

ธัญมน สว่างวงศ์ (มีน)

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

mbkanjana57@gmail.com
  1. ประสานงานแกนนำชุมชน โรงแรม
  2. ให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ

มัสดา รัตนะสีหา

สหภาพแรงไทยซูซูกิ, กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง

Massada.2529@gmail.com
ปทุมธานี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ

แรงงานในระบบ

ธนากรณ์ พวยไพบูลย์

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง

ปทุมธานี

การเข้าถึงสิทธิพื้นฐานของแรงงานฯ

แรงงานในระบบ

อภิชาต แว่นประชา

สหภาพแรงงานไทยซูซูกิ

ปทุมธานี

การเข้าถึงสิทธิพื้นฐานของแรงงานฯ

แรงงานในระบบ

สมศักดิ์ สุขยอด (คานู)

สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า ประเทศไทย

kanufordmazda@gmail.com
ระยอง

พัฒนาผู้นำแรงงาน

แรงงานในระบบ

กตมณฑล ลากระโทก

สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทย

goodda@Hotmail.com
ชลบุรี

การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ

แรงงานในระบบ

รวีวุฒิ สุวรรณรัตน์ (ตั้ง)

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

tungontherun@gmail.com

เป็นพี่เลี้ยงให้กับเครือข่ายชุมชนในการดำเนินโครงการของมูลนิธิ ทำงานเคสในพื้นที่เครือข่ายชุมชน ประสานงานภาคีเครือข่าย

1 2