ครั้งที่ 7 : การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)” จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดใหม่กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์สังคมไทยในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมในรูปแบบต่างๆ กันในสังคมที่นำไปสู่ช่องว่างที่อาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพ

เนื้อหาการเรียนรู้ เช่น
… นิยามใหม่ เรื่องเงินตรา และความอยู่ดีมีสุข
… ระบบอาหาร เชื่อมโยงกับระบบสังคม
… ภาพรวมการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมไทยและความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมในรูปแบบต่างๆ กันในสังคม
… เข้าใจเสรีนิยม ทุนนิยม สังคมนิยม และประชาธิปไตย
… การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ และเนื้อหาของอุดมการณ์ใหม่
… การสังเคราะห์กรอบคิดอุดมการณ์ของไทย
… การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)
… ฯลฯ

โดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายความรู้ การอภิปรายกลุ่มย่อย การชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ และยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการทำงานที่หลากหลาย

ชุดวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม รุ่น 2 และนักจัดระบบชุมชน รุ่น 1

วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2558 ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครปฐม

« ของ 3 »