ครั้งที่ 9 : การปฏิบัติการสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่

แผนงาน นธส.จัดกระบวนการเรียนรู้ในหัวข้อ “การปฏิบัติการสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่” เมื่อวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พนาศรมรีสอร์ท จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้จาก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน และ หลักสูตร “นักจัดระบบชุมชน: ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม” รุ่นที่ 1 จำนวน 9 คน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจความหมายของเรื่องความรุนแรง และแนวทางการจัดการความขัดแย้ง รวมถึงการเข้าใจแนวคิดและเห็นตัวอย่างเครื่องมือของการปฏิบัติการสันติวิธีหรือปฏิบัติการไร้ความรุนแรง เห็นภาพขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ และสามารถคิดวิเคราะห์กระบวนการทางสังคมในแต่ละรูปแบบ

เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย

  1. นิยามความหมายเรื่องความรุนแรง การจัดการความขัดแย้ง 3 รูปแบบ และทฤษฎีพื้นฐานเรื่องการปฏิบัติการสันติวิธี
  2. เครื่องมือปฏิบัติการไร้ความรุนแรง อาทิ การชักจูงโน้มน้าว การไม่ให้ความร่วมมือ และการแทรกแซง
  3. การจัดองค์กรของขบวนการไม่ใช้ความรุนแรง(บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์ไร้ความรุนแรงทั้งในกระบวนการคิด การเรียกร้องการกระจายอำนาจ การไร้ความรุนแรงในวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเราและผู้คน การรักษาความลับ
  4. การออกแบบปฏิบัติการไร้ความรุนแรง บทเรียนความสำเร็จ-ความล้มเหลว และปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ-ความล้มเหลว
  5. ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กลุ่มผลประโยชน์ (สมาคมวิชาชีพ กลุ่มชนชั้น พรรคการเมือง) การเคลื่อนไหวแบบระดมทรัพยากร (ประเด็นร่วม) และการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ ที่มีการข้ามชนชั้น ประเด็น เพศ ภูมิภาค (สร้างประเด็นร่วมในสังคมคุณค่า อัตลักษณ์ การยอมรับ) รวมถึงตัวอย่างความสำเร็จ-ความล้มเหลวของขบวนการต่างๆ และเส้นทางการขยายตัวของ New Social Movement
  6. การวิเคราะห์กระบวนการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ฐานของแต่ละขบวนการที่เชื่อมโยงไปสู่การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ
« ของ 2 »