ครั้งที่ 2 : ฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ

แผนงานนธส.ได้จัดกิจกรรมหลักสูตร “นักจัดระบบชุมชน: ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม รุ่นที่ 2” หัวข้อ “ฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ” เมื่อวันที่ 8 – 13 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (บ้านดิน) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีพี่อวยพร เขื่อนแก้ว และคณะ เป็นทีมวิทยากร กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน …สามารถใช้กรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจเป็นฐานในการทำความเข้าใจความไม่เป็นธรรมและแนวทางการทำงานสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ …ทบทวนเรื่องโครงสร้างหรือระบบต่างๆ ในสังคมที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหลากหลายรูปแบบ ที่ทับซ้อนเชื่อมโยงกันต่อกลุ่มคนอัตลักษณ์ชายขอบ …ฝึกทักษะที่เป็นฐานสำคัญของการทำงานแนวฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพของกลุ่มคนชายขอบ ตลอดจนวิธีการฟื้นฟูดูแลสุขภาวะหลายด้านของคนทำงานเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและวิทยากร การฝึกพูดในที่สาธารณะ การฟังด้วยหัวใจ การฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพ การจัดการความเครียดและวิธีดูแลสุขภาวะของคนทำงานสังคม รวมทั้งได้เยียวยาความเจ็บปวดจากการถูกกระทำด้วยความไม่เป็นธรรมที่สะสมมายาวนาน ซึ่งผู้เรียนได้สะท้อนว่า รู้สึกมีพลังและมั่นใจในตนเองมากขึ้น พร้อมที่จะกลับไปทำงานในชุมชน/ประเด็นงานของตนเองเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อไป

« ของ 2 »