ครั้งที่ 7 : การจัดระบบชุมชน 5

แผนงาน นธส. จัดกิจกรรม หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน รุ่นที่ 2   หัวข้อ “การจัดระบบชุมชน 5” เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล อ.เมือง จ.นนทบุรี

ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะต่างๆ และเรียนรู้หลักการที่สำคัญในการทำงานชุมชน ได้แก่

  • การรายงานความคืบหน้าตามแผน 3 เดือนเป็นรายคน โดยเล่าถึงแผน 3 เดือนที่วางไว้ ความคืบหน้า ปัญหา-อุปสรรค สถานการณ์ที่พบ สิ่งที่จะทำระยะต่อไป
  • วิทยากรฯ ให้ความรู้เรื่องการจัดระบบองค์กรชุมชน การยกระดับเชื่อมเครือข่าย และการเข้าร่วมกับขบวนการทางสังคมอื่นๆ การประเมินผลและการทบทวนย้อนมองตนเอง
  • การชมภาพยนตร์เรื่อง “เหยื่ออธรรม Les Misérables” ที่สะท้อนถึงโครงสร้างและความไม่เป็นธรรมในสังคมในมิติต่างๆ ขบวนการต่อสู้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
  • กระบวนการทบทวนและสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้เข้าร่วม ผ่านการวาดภาพ
  • ฯลฯ