ครั้งที่ 8 : การปฏิบัติการสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่

แผนงาน นธส. จัดกิจกรรม หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน รุ่นที่ 2  หัวข้อ “การปฏิบัติการสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่” เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

  • เข้าใจแนวคิดและสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับขบวนการทางสังคมรูปแบบต่างๆ รวมทั้งขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ได้
  • เข้าใจความหมายของปฏิบัติการไร้ความรุนแรง เห็นตัวอย่างเครื่องมือ และรูปแบบของปฏิบัติการสันติวิธี
  • สามารถออกแบบกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ร่วมกับแกนนำและคนในชุมชนได้

โดยผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้ต่างๆ ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย ได้แก่

  • การให้ความรู้ แนวคิด เครื่องมือต่างๆ ผ่านเกมและการบรรยาย
  • การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน และระดมความคิดเห็น พร้อมนำเสนอ
  • การฝึกออกแบบกิจกรรมรณรงค์ โดยใช้เครื่องมือในการวางแผน/ออกแบบงานรณรงค์ เช่น สายรุ้งพันธมิตร การตั้งเป้าหมาย (SMART) แผนการตลาด 4P
  • การชมภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง (เรื่อง Pom Poko ปอมโปโกะ ทานูกิป่วนโลก)
  • ฯลฯ