ครั้งที่ 6 : การจัดระบบชุมชน 4

แผนงาน นธส. จัดกิจกรรม หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน รุ่นที่ 2  หัวข้อ “การจัดระบบชุมชน 4” เมื่อวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ

ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะต่างๆ และเรียนรู้หลักการที่สำคัญในการทำงานชุมชน ได้แก่

  • การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานชุมชนของตนเอง โดยมีวิทยากรพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ในปัจจุบัน
  • การนำเสนอข้อมูลชุมชนที่เลือกทำงานเป็นรายคน (ตามกลุ่มประเด็นงาน) โดยแต่ละคนได้ฝึกการอำนวยการประชุม และการจับประเด็นขึ้นกระดาน
  • วิทยากรฯ เติมความรู้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการทำงานจัดระบบชุมชน เช่น การซ้อมบทบาท การกำหนดแผนงานเบื้องต้นในการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการจริง การประเมินผลและการการทบทวนย้อนมองตนเอง
  • การฝึกทักษะเรื่องการซ้อมบทบาท
  • การวางแผนการดำเนินงานระยะ 3 เดือน
  • ฯลฯ