การเขียนความเรียงเพื่อสังคม

แผนงาน นธส. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หัวข้อ “การเขียนความเรียงเพื่อสังคม” เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเขียนความเรียงอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้องค์ประกอบที่จะทำให้เขียนความเรียงได้ดีขึ้น และสร้างทัศนคติให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าการเขียน

เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักการเขียน ได้แก่ การจับประเด็น การเลือกคำ การไตร่ตรอง การจัดหมวดหมู่ เป็นต้น องค์ประกอบของการเขียน และการฝึกปฏิบัติต่างๆ เช่น การแบ่งกลุ่ม การจัดลำดับความคิด การอ่าน และการเขียน ฯลฯ

“การเขียนความเรียงเพื่อสังคม”
วันที่ 23 – 24 มกราคม 2559
ณ พนาศรมรีสอร์ท อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

« ของ 4 »