ครั้งที่ 1 กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่อง “การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม”

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.)ได้จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่อง “การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม”ในระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2558 (รวม 5 วัน) ที่ THE ROYAL GEMS GOLF AND SPORT CLUBS ต.ศาลายา จ.นครปฐม โดยกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักภาวะการนำของตนเอง และของกลุ่ม, การสังเกตกระบวนการกลุ่มเพื่อทำความรู้จักกับภาวะการนำในแบบต่างๆ, ทักษะการใช้ภาวะการนำ การเอื้ออำนวยกลุ่มให้ทำงานร่วมกัน, ความตระหนักถึงภาวะการนำภายในตนเอง รวมถึงภาวะการนำภายในคนอื่น และเห็นจุดอ่อน-จุดแข็งของภาวะการนำของตนเองที่นำไปสู่การทำงานร่วมกันผู้อื่นได้

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 29 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลักๆ 5 กลุ่มได้แก่แกนนำกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นภาคีทำงานกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) คนทำงานภาครัฐ คนทำงานภาคประชาสังคม และคนทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน

การเรียนรู้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมโดยวิธีผ่านประสบการณ์ การสนทนา การทดลองปฏิบัติจริง และการจำลองสถานการณ์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีรากฐานแนวคิดมาจากเปาโล แฟร์ หรือกระบวนการศึกษาเพื่อผู้ถูกกดขี่ โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่หนุนเสริมให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการมั่นใจในตนเอง เคารพผู้อื่น สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค และเอื้อต่อการเติบโตภายใน โดยใช้กระบวนการเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้แก่การภาวนา การอยู่กับตนเอง และการฟังอย่างลึกซึ้ง