ครั้งที่ 1 ฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ

การเรียนรู้ครั้งที่ 1
เรื่อง ฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ
หลักสูตร นักขับเคลื่อนสังคม : สร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากรุ่นที่ 4
วันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2559 (6 วัน)      

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) ได้จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ครั้งที่ 1 เรื่อง “ฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ”ภายใต้หลักสูตร“นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก”รุ่นที่ 4 เมื่อ วันที่ 4-9 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (บ้านดิน) อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน  34 คน ประกอบด้วยกลุ่มแกนนำจากภาคีเครือข่ายโครงการสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะภายใต้การสนับสนุนของสำนัก 9, ภาคี สสส.,คนทำงานภาคประชาสังคม,สภาองค์กรชุมชน, อาสาสมัคร,นักการละครสำหรับผู้ถูกกดขี่, นักวิจัยอิสระและคนทำงานภาครัฐที่ทำงานประเด็นกลุ่มชายขอบกลุ่มต่างๆอาทิเช่น  แรงงานกลุ่มต่างๆ กลุ่มชาติพันธ์ คนไร้บ้าน คนมุสลิม กลุ่มผู้หญิง และคนพิการเป็นต้น

วัตถุประสงค์เพื่อ

  1. ให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจกรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจเป็นฐานในการทำความเข้าใจความไม่เป็นธรรมและแนวทางการทำงานสังคมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่
  2. ให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจเรื่องโครงสร้างหรือระบบต่างๆในสังคมที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหลากหลายรูปแบบที่ทับซ้อนเชื่อมโยงกันต่อกลุ่มคนอัตลักษณ์ชายขอบ และหาแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล่านั้น และ
  3. ให้ผู้เข้าร่วมฝึกทักษะที่เป็นฐานสำคัญของการทำงานแนวฟื้นฟูอำนาจและศักยภาพของกลุ่มคนชายขอบ ตลอดจนวิธีการฟื้นฟูดูแลสุขภาวะหลายด้านของคนทำงานเพื่อสังคม

กระบวนการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม การเรียนรู้ผ่านภาพยนต์ที่สร้างจากเรื่องจริงผ่านการชวนคิดชวนคุย  ในบางหัวข้อกระบวนกรจะใช้บทบาทสมมุติเพื่อทำความเข้าใจกรอบแนวคิดพื้นฐานในเรื่องความเป็นชายขอบความไม่เป็นธรรมในระดับต่างๆและ การฟื้นฟูพลังอำนาจของคนชายขอบในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้นอกจากจะใช้ฐานหัวหรือการคิด การวิเคราะห์แล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกการรับฟังอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและของเพื่อนในรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ร่างกายเป็นฐานในการเข้าใจตนเอง, การดูแลสุขภาวะตนเอง และฐานจิตวิญญาณคือการฝึกฝนความมั่นคงภายใน สติ และการรู้ตัวด้วย