ครั้งที่ 3 กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่อง “การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)”

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่อง “การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)” ซึ่งชุดวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันพุธที่ 21 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 (รวม 5 วัน) ณ พนาศรมรีสอร์ท อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจแนวคิดใหม่กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบัน

ความสามารถในการวิเคราะห์สังคมไทยในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมในรูปแบบต่างๆ กันในสังคมที่นำไปสู่ช่องว่างที่อาจเกิดปัญหาต่อเรื่องสุขภาพ

กิจกรรมในครั้งนี้มีเนื้อหาหลักคือ:

 • การเปลี่ยนกระบวนทัศน์กับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน
 • กระบวนทัศน์ใหม่กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แบบใหม่
 • กระบวนทัศน์ใหม่กับมิติทางจิตวิญญาณ(มนุษย์กับตนเอง)
 • ความคิดแบบเอเชียกับการกระบวนทัศน์ใหม่
 • การกระบวนทัศน์ใหม่กับเศรษฐศาสตร์การเมืองใหม่
 • เข้าใจเสรีนิยมทุนนิยมและ สังคมนิยมและประชาธิปไตย
 • เข้าใจโลกาภิวัตน์
 • การวิเคราะห์สังคมไทย–ภาพรวมสังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย ประชาธิปไตย ทุนนิยม
 • ภาพรวมการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมไทย
 • ภาพฝันใหม่สำหรับสังคมไทยในอนาคตและการก้าวย่างสู่ความฝัน
 • ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมในรูปแบบต่างๆกันในสังคม อาจนำไปสู่ช่องว่างที่อาจเกิดปัญหาต่อเรื่องสุขภาพ
« ของ 2 »