ครั้งที่ 1 การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่อง “การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม” โดยชุดวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันพุธที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 (รวม 5 วัน) ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมรู้จักภาวะการนำของตนเอง และของกลุ่ม, การสังเกตกระบวนการกลุ่มเพื่อทำความรู้จักกับภาวะการนำในแบบต่างๆ, ทักษะการใช้ภาวะการนำ การเอื้ออำนวยกลุ่มให้ทำงานร่วมกัน, ความตระหนักถึงภาวะการนำภายในตนเอง รวมถึงภาวะการนำภายในคนอื่นและเห็นจุดอ่อน-จุดแข็งของภาวะการนำของตนเองที่นำไปสู่การทำงานร่วมกันผู้อื่นได้
การเรียนรู้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมโดยวิธีผ่านประสบการณ์ การสนทนา การทดลองปฏิบัติจริง และการจำลองสถานการณ์ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีรากฐานแนวคิดมาจากเปาโล แฟร์ หรือกระบวนการศึกษาเพื่อผู้ถูกกดขี่ โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่หนุนเสริมให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการมั่นใจในตนเอง เคารพผู้อื่น สร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค และเอื้อต่อการเติบโตภายใน โดยใช้กระบวนการเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้แก่ การภาวนา การอยู่กับตนเอง และการฟังอย่างลึกซึ้ง

เนื้อหาหลักของการจัดกิจกรรมคือการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของกระบวนการกดขี่ทางสังคมและการกดขี่ในระดับจิตสำนึกของตนเอง การกลับมาตั้งหลักกับตัวเอง การเรียนรู้และการทำงานอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้วงจรการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์ การใช้อำนาจในแบบต่างๆ เพื่อสร้างภาวะการนำของตนเองและเกื้อหนุนภาวะการนำของกลุ่ม และโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มที่เอื้อต่อภาวะการนำ