ธีรวัฒน์ ตันติวิรมานนท์

ครั้งที่ 2 | การออกแบบและเชื่อมแผนยุทธศาสตร์เชิงผลสัมฤทธิ์

การรวมตัวของนักยุทธศาสตร์รุ่มใหม่ ครั้งที่ 2 นี้ เราจัดขึ้นช่วงวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2559 โดยในครั้งนี้เองเราได้กำหนดหัวข้อการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม ตามโจทย์ที่ได้ออกแบบไว้ในครั้งที่และร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ การออกแบบและเชื่อมแผนยุทธศาสตร์เชิงผลสัมฤทธิ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะ เห็นความสำคัญของการสร้างและการรวมพลังต่างๆ สามารถส่งเสริมการทำงานเชื่อมร้อยเป็นเครือข่ายและการทำงานเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และ สามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน ทั้งคน งาน และสถานการณ์อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะในการตัดสินใจขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะออกแบบเป้าหมาย,ยุทธศาสตร์และกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการเรียนรู้แบบ วิธีคิดแบบยุทธศาสตร์ โดยใช้วิธี Result-based Project Cycle Management เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบแผนยุทธศาสตร์การทำงานของตัวเอง และได้ทักษะในการเชื่อมโยงโครงการของแต่ละคนเข้าหากันเป็นแผนงานหลักในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน มีการนำเสนอเนื้องานของแต่ละคน ร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ ตลอดจน ได้ฝึกทักษะในการวาดดาว ปักธง ซึ่งเป็นเครื่องมือค่อนข้างใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในครั้งนี้เองของผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้เข้าร่วมเข้าใจวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ การออกแบบการทำงาน การกำหนดเป้าหมายขององค์กรที่มีความชัดเจน จะทำให้สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนเครือข่ายอื่นๆได้ง่ายขึ้น และสามารถกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันได้อย่างชัดเจน เห็นการอุดช่องว่างที่เกิดขึ้น และหนุนเสริมการทำงานร่วมกัน การเชื่อมแผนเชิงผลสัมฤทธิ์ เห็นพลังในการสื่อสารรณรงค์ที่เป็นเป้าหมายขององค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิง นโยบาย เห็นความสำคัญในการเชื่อมร้อยเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เริ่มจากการทำงานประเด็นที่ใกล้เคียงกัน เช่น แรงงานในระบบ กับ แรงงานนอกระบบ บำนาญชราภาพ ผู้สูงอายุ สิทธิ์ด้านต่างๆ การเชื่อมงานเพื่อต่อยอดการทำงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การขับเคลื่อนนโยบาย การผลักดัน พรบ. งานสื่อสารรณรงค์ การจัดอบรมแกนนำ การสร้างเครือข่ายเยาวชนเป็นต้น ส่วนในด้านความรู้ ความคิดทักษะในการบริหารแผนงาน โครงการ องค์กร มีความเข้าใจในการออกแบบวางแผนงาน การบริหารงานที่จะต้องมีการประเมิน เนื้องาน ทรัพยากร ศักยภาพที่เรามีอยู่ กระบวนการคิด ระย้า การคิดแบบเป็นระบบ การบริหารองค์กรแบบข้างล่างขึ้นสู่ข้างบน การออกแบบ concept คิดง่ายขึ้น ทำให้คนอื่นเข้าใจแนวคิดของเรามากขึ้นเพื่อเกิดการมีส่วนร่วม