ฝันให้ไกล ไปด้วยกัน: คู่มือนักยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นธรรม

“เราจะเป็นนักยุทธศาสตร์ได้หรือ?” คำพูดเหล่านี้มาจากฐานความเชื่อที่ว่า นักยุทธศาสตร์จะต้องเป็นคนเก่งมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำองค์กร มีความรู้สูง มีบารมีที่สั่งสมมาจากประสบการณ์การทำงานอันยาวนาน มีบุคลิกดีพูดจาน่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้อาวุโสที่ผู้น้อยต้องน้อมรับฟัง มีเครือข่ายกว้างขวาง ที่สำคัญคือมองนักยุทธศาสตร์เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หนังสือเล่มนี้จะทลายความเชื่อดังกล่าว

เสริม สร้าง สาน สรรค์: บันได 4 ขั้นสู่งานขับเคลื่อนสังคม

หนังสือเล่มนี้จะชวนคุณมาค้นหาเส้นทางสู่การขับเคลื่อนสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากฐานรากร่วมกัน เพราะงานขับเคลื่อนสังคมไม่อาจทำได้โดยคนคนเดียว แต่จำเป็นต้องผนึกกำลังกันเป็นขบวนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรม

เคลื่อน(โลก)ไปด้วยกัน.. เรื่องเล่าจากห้องเรียนนักขับเคลื่อนสังคม

พื้นที่เล็กๆ หรือหลายคนเรียกพื้นที่นี้ว่า “ห้องเรียนนักขับเคลื่อนฯ” ห้องเรียนแห่งนี้…เป็นห้องเรียนธรรมดาสำหรับคนธรรมดา เป็นห้องเรียนที่ไม่ไม่เน้นการสอน การบรรยายแต่เน้นการแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างการเรียนรู้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยบอกเล่าเรื่องราวร้อยพัน ที่เกิดขึ้นใน “ห้องเรียน”…