กรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจ (power analysis)

มนุษย์ทุกคนมีแหล่งอำนาจไม่เท่ากัน การทำความเข้าใจเรื่องอำนาจผ่านกรอบคิดในการวิเคราะห์อำนาจให้เป็นประเภทต่างๆ จะช่วยให้เราเข้าใจการกดขี่ในสังคมได้ดีขึ้น

ฟาสามัญ ep.10 – อำนาจ 3 แบบ

การท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจ เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาของประชาชน (Popular Education) ฟาสามัญจึงให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจเรื่องอำนาจ คลิปนี้จะชวนมาพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ ของอำนาจ ทั้งในแง่แหล่งที่มาของอำนาจ และการใช้แหล่งอำนาจนั้น

การทำความเข้าใจการใช้อำนาจทั้งสามแบบ จะช่วยให้ฟาสามัญสังเกตความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างคนในกลุ่มและคนในสังคม รวมทั้งมีแนวทางการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอำนาจให้ส่งเสริมความเป็นมนุษย์แก่กันและกันได้

มารู้จักอำนาจเหนือ อำนาจร่วม และอำนาจภายใน เพื่อจัดกระบวนการกลุ่มได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น