ภาพหมู่นักขับเคลื่อนสังคม

ครั้งที่ 2 การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม

การเรียนรู้ครั้งที่ 2
หลักสูตร นักขับเคลื่อนสังคม : สร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากรุ่นที่ 4
เรื่อง การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม
วันที่ 14 -19 ธันวาคม 2559 (รวม 5 วัน)

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ(นธส.) ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 เรื่อง ““การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม”ภายใต้หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่ 14 -19 ธันวาคม 2559 (รวม 5 วัน) ณ พนาศรมรีสอร์ท อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้จักภาวะการนำของตนเอง ของกลุ่มและการสังเกตกระบวนการกลุ่มเพื่อทำความรู้จักกับภาวะการนำในแบบต่างๆ การมีทักษะการใช้ภาวะการนำ และการเอื้ออำนวยกลุ่มให้ทำงานร่วมกันตระหนักถึงภาวะการนำภายในตนเอง และคนอื่นที่นำไปสู่การทำงานร่วมกัน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้สร้างการเรียนรู้เรื่องภาวะการนำในรูปแบบต่างๆผ่านวงจรการเรียนรู้แบบผ่านประสบการณ์, การเข้าใจความแตกต่างระหว่างความเป็น “ผู้นำ” และ “ผู้ที่มีภาวะการนำ” การจัดการโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มที่เกื้อหนุนให้กลุ่มเกิดการนำร่วม และการรู้จักตัวเองผ่านกิจกรรมสัตว์ 4 ทิศทำให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจจุดอ่อน-จุดแข็งของภาวะการนำของตนเองและของเพื่อนในภาวะการทำงานร่วมกันกับกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกทักษะการฟังในแบบต่างๆ เพื่อสร้างภาวะการนำของตนเองและเกื้อหนุนภาวะการนำของกลุ่มและโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มที่เอื้อต่อภาวะการนำ ฝึกการจับประเด็น การนำเสนอ และการตั้งคำถามเพื่อใช้ในกระบวนการประชุมแบบอำนาจร่วม เป็นต้น