ครั้งที่ 3 วิเคราะห์สังคมฯ

การเรียนรู้ครั้งที่ 3
หลักสูตร นักขับเคลื่อนสังคม : สร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากรุ่นที่ 4
เรื่อง การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ
วันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 5 วัน)

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ(นธส.) ได้จัดกระบวนการเรียนรู้  เรื่อง “การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” ภายใต้หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 4 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 5 วัน) (รวม 5 วัน) ณ THE ROYAL GEMS GOLF AND SPORT CLUBS อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจแนวคิดใหม่กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์สังคมไทยในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมในรูปแบบต่างๆกันในสังคมที่นำไปสู่ช่องว่างที่อาจเกิดปัญหาต่อเรื่องสุขภาพ

เนื้อหาการเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง ทุนนิยม สังคมนิยม และเสรีนิยม

และกรอบคิดหรือมุมมองใหม่ในการทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพเชิงโครงสร้างในหลากหลายรูปแบบ แนวคิดการก่อตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีในประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการนำเอาแนวคิดอุดมการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองและกระบวนทัศน์ใหม่มาใช้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านการแลกเปลี่ยนกับคนทำงานในมุมมองที่หลากหลาย  เช่นการวิเคราะห์เรื่องห่วงโซ่ของระบบอาหาร เชื่อมโยงกับระบบสังคมไทยในปัจจุบัน  ความเข้าใจเรื่องระบบการเงินโลก และการเงินท้องถิ่น ปรากฏการณ์คนไร้บ้าน และตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมในรูปแบบต่างๆกันในสังคมที่นำไปสู่ช่องว่างที่อาจเกิดปัญหาต่อเรื่องสุขภาพ