ครั้งที่ 4 การปฏิบัติการแบบสันติวิธี และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่

เรื่อง “การปฏิบัติการแบบสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่”
หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม : สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 4

 

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ(นธส.) ได้จัดกระบวนการเรียนรู้  เรื่อง “การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” ภายใต้หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 4 ระหว่าง 25-29 เมษายน 2560 (รวม 5 วัน) ณ ห้องประชุมชั้น 8 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย(เชิงสะพานหัวช้าง) ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 30 คน จากภาคีเครือข่ายโครงการสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะภายใต้การสนับสนุนของสำนัก 9 ภาคีของ สสส. คนทำงานภาคประชาสังคมและคนทำงานภาครัฐที่ทำงานในประเด็น “ชายขอบ”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจความหมายของเรื่องความรุนแรง และแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ การยอมจำนน การใช้ความรุนแรง และปฏิบัติการไร้ความรุนแรง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจแนวคิดและเห็นตัวอย่างเครื่องมือของการปฏิบัติการสันติวิธีหรือปฏิบัติการไร้ความรุนแรง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถคิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมใน 4 รูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้

ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงผ่านกรณีศึกษา ตัวอย่างงานรณรงค์ในต่างประเทศและในประเทศไทย การบรรยาย การถอดบทเรียนหลังจากการดูภาพยนตร์ การระดมกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ การทดลองนำเอาหลักคิดและเครื่องมือที่ได้เรียนรู้มาออกแบบงานรณรงค์ของตนเอง

เนื้อหาการเรียนรู้

ประกอบด้วยการทำความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่าสันติวิธีผ่านกิจกรรมเส้นแบ่งสันติ, ความรุนแรง 3 แบบ, การทำงานของความรุนแรงและสันติวิธี, สามเหลี่ยมอำนาจ, บทบาทนักกิจกรรม 4 แบบ, งานรณรงค์ 3 แบบ, เครื่องมือวิเคราะห์ตัวเอง/คู่กรณี/ผู้สนับสนุนโดยใช้เครื่องมือ“สายรุ้งพันธมิตร”, การใช้เครื่องมือ 4P s(Product, Price, Place, Promotion)  ในงานรณรงค์ทางสังคม, การประเมินความเสี่ยงจากปฏิบัติการรณรงค์และ ทดลองออกแบบงานรณรงค์ด้วย 4P โดยใช้ประเด็นทางสังคมคือ 1. การรณรงค์เรื่องกระบวนการสร้างความยุติธรรมในสังคมไทยอย่างเท่าเทียม 2. การณรงค์เรื่องการลดค่า FT ในการใช้ไฟฟ้า และ 3 ประเด็นเรื่องการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้ร่วมจ่ายตามสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม