ครั้งที่ 4 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และลงพื้นที่เรียนรู้กรณีศึกษา

รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน (16 มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2562)

โครงการ นธส.

วันที่ 14-19 มิถุนายน 2562 

การเรียนรู้ครั้งที่ 4 หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคมรุ่นที่ 5  : ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและลงพื้นที่เรียนรู้กรณีศึกษา  ณโรงแรมทีเคพาเลซแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำและหนุนเสริมปฏิบัติการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นธรรมทางสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (นธส.) ได้จัดการเรียนรู้หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และลงพื้นที่เรียนรู้กรณีศึกษา” โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยแกนนำและภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ รวมทั้งสิ้น 25 คน

วัตถุประสงค์ 

  1. ผู้เข้าร่วมทำความเข้าใจขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ผ่านแนวคิดต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
  2. ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์ ถอดความรู้ การปฏิบัติการทางสังคมได้
  3. ผู้เข้าร่วมมีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการออกแบบปฏิบัติการทางสังคมได้

ผลการจัดกิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นความสำคัญ และความเชื่อมโยงของการทำงานของตนเองกับการขับเคลื่อนงานในแต่ละระดับ คือ ระดับกลุ่ม เครือข่ายและขบวนการเคลื่อนไหวสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพร่วมกัน ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจหลักการสันติวิธี บทบาทนักกิจกรรมแบบสันติวิธีในการขับเคลื่อนงานทางสังคมและสุขภาพรวมถึงรูปแบบการแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง  ได้เรียนรู้เครื่องมือการวิเคราะห์ “สายรุ้งพันธมิตร” เพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนวร่วมและสถานการณ์ทางสังคม และเครื่องมือ 4 Ps ที่เป็นเครื่องมือทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ออกแบบปฏิบัติการทางสังคมให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้ทดลองฝึกวิเคราะห์และออกแบบปฏิบัติการของตนเองด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมได้ลงพื้นที่เรียนรู้กรณีศึกษาการทำงานของ มูลนิธิกระจกเงา ที่มีโครงการทางสังคมหลากหลายด้านอาทิเช่น แผนงานคัดแยกขยะและสิ่งของเหลือใช้ โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค ส่งไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลน โครงการอ่านสร้างชาติ ที่คัดเลือกหนังสือบริจาคไปยังโรงเรียนต่างๆ, โครงการอาสามาเยี่ยมซึ่งเป็นโครงการที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ตามบ้าน โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย และโครงการผู้ป่วยข้างถนน เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรัชญาและยุทธศาสตร์การทำงานของมูลนิธิกระจกเงา ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ได้เรียนรู้เรื่องวิธีคิดและวิธีการทำงาน บริหารจัดการองค์กร-แผนงาน-โครงการ ทั้งด้านการทำงานสังคมและการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ประสบความสำเร็จโดยมูลนิธิกระจกเงาสามารถดำเนินงานโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งทุน