ครั้งที่ 1 ภาพอนาคตสังคมไทย

งานสัมมนา  “ภาพงานอนาคตอีก 17 ปีข้างหน้าของคนทำงานเยาวชน” เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558  ณ สวนธรรมศรีปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเรียนรู้เครื่องมือการทำงาน “การคิดงานจากภาพอนาคต” และวางแผนการเรียนรู้และการทำงานของขบวนการเยาวชนร่วมกันในครั้งถัดไป

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 28 คน ซึ่งเป็นแกนนำ/พี่เลี้ยงงานเยาวชนจากแผนงาน/โครงการสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะภายใต้การสนับสนุนของสำนัก 9 และอื่นๆในหลากหลายประเด็นการทำงานเช่นประเด็น การเมือง ความมั่นคงทางอาหาร การศึกษา สันติภาพ งานอาสาสมัคร สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เรื่องเพศ งานพัฒนาศักยภาพคนทำงานเยาวชนและคนพิการ เป็นต้น

การจัดกระบวนการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือช่วงของการเติมเครื่องมือ และช่วงวางแผนการเรียนรู้และการทำงานของขบวนการเยาวชนร่วมกันในครั้งถัดไป โดยในช่วงแรก วิทยากรได้ใช้เครื่องมือ การจินตนาการสู่อนาคต โดยเครื่องมือนี้จะช่วยเปิดมุมมองให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพและออกแบบภาพอนาคตที่เชื่อมเป้าหมายกับกระบวนการทำงานที่ตนเองทำ  มีจินตนาการภาพอดีตและมองสู่ภาพอนาคตในเป้าหมายการทำงานของคนทำงาน และสามารถวิเคราะห์บริบทแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการทำงานในประเด็นตนนำไปสู่การปฏิบัติการได้