ครั้งที่ 5 : ฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ

กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เรื่อง “ฐานคิดสำหรับคนทำงานเพื่อความเป็นธรรมกับคนชายขอบ”

เนื้อหาการเรียนรู้ อาทิ
..การฟังด้วยหัวใจ
..กรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจ (power analysis)
..กรอบวิเคราะห์เรื่องความไม่เป็นธรรมระดับโครงสร้างฯ
…การฟื้นฟูดูแลสุขภาวะคนทำงานเพื่อสังคม
…ฯลฯ

ชุดวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักจัดระบบชุมชน : ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม รุ่นที่ 1
วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (บ้านดิน) อำเภอแม่ริม เชียงใหม่

« ของ 2 »