ครั้งที่ 4 “การปฏิบัติการแบบสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่”

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ(นธส.) ได้จัดการเรียนรู้ครั้งที่ 4 “การปฏิบัติการแบบสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่” ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2558  ณ THE ROYAL GEMS GOLF AND SPORT CLUBS อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้จาก หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 1 จำนวน 26 คน

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเรื่องปฏิบัติการไร้ความรุนแรง หรือปฏิบัติการสันติวิธี (Nonviolent actions) รวมถึงเข้าใจถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New social movements) ที่มีขับเคลื่อนโดยใช้ปฏิบัติการสันติวิธี 2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทัศนคติที่เชื่อมั่นต่อหลักการและแนวทางการจัดการความขัดแย้งแบบใหม่ที่ไม่ใช่ความรุนแรง 3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะการจัดการความขัดแย้ง สามารถออกแบบและใช้เครื่องมือปฏิบัติการสันติวิธีที่หลากหลายในเบื้องต้นได้

การเรียนรู้ใช้กระบวนการผสมผสานได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย กระบวนการกลุ่มย่อย อ่านบทความและอภิปราย การชมภาพยนตร์ การการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านกรณีศึกษาและการทดลองลงปฏิบัติการจริงในพื้นที่ โดยมีเนื้อหาสำคัญคือการทำความเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานของหลักการสันติวิธี การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง ปฏิบัติการไร้ความรุนแรงหรือปฏิบัติการสันติวิธีในฐานะอุดมการณ์ กลยุทธ์ และปฏิบัติการ เช่น nonviolent actions / flash mob / cultural jamming  การใช้เครื่องมือในการออกแบบกิจกรรมและขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการ  การระบุประเด็นการเคลื่อนไหว และการใช้เครื่องมือ 4Ps (Product, Place, Promotion, Price)มาออกแบบปฏิบัติการ, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่

« ของ 3 »