ครั้งที่ 5 : การจัดระบบชุมชน 3

แผนงาน นธส. จัดกิจกรรม หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน รุ่นที่ 2 หัวข้อ “การจัดระบบชุมชน 3” เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 ณ พนาศรมรีสอร์ท อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะต่างๆ และเรียนรู้หลักการที่สำคัญในการทำงานชุมชน ได้แก่

  • การพูดและรูปแบบการนำเสนอต่อสาธารณะ ผ่านการนำเสนอข้อมูลชุมชนที่เลือกทำงานเป็นรายคน การฝึกการฟังและการตั้งคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อน รวมทั้ง
  • การฝึกลงพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานจัดระบบชุมชน ประเด็นคนไร้บ้าน ณ ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน พุทธมณฑล สาย 2
  • วิทยากรพิเศษให้ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
  • การดูหนังเรื่อง “The Burning Season: The Chico Mendes Story” ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องอำนาจและพลังในการทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมและการจัดระบบชุมชน
  • วิทยากรฯ ให้ความรู้และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการทำงานจัดระบบชุมชนระยะต่อไป
  • ฯลฯ