ครั้งที่ 5 กิจกรรมศึกษาดูงานขบวนการเคลื่อนไหวสังคม (กรณีคนไทยพลัดถิ่น)

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานขบวนการเคลื่อนไหวสังคม(กรณีคนไทยพลัดถิ่น) และการสรุปบทเรียนการสร้างการเรียนรู้ใน หลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคมฯ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ วันที่ 24 มกราคม 2559 – 1 กุมภาพันธ์ 2559 (รวม 7 วัน) ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโรงแรม SD จ.กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์การจัดการจักกิจกรรมครั้งนี้มี 2 ส่วนคือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการสร้าง การรวมพลัง หรือส่งเสริมการทำงานที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มคนชายขอบเพื่อมีส่วนร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (New social movements) และการสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมหลักสูตรเมื่อผ่านการเรียนรู้จนครบตามกระบวนการแล้ว

เนื้อหาของกิจกรรมในช่วงแรกประกอบด้วย 1) การศึกษาเป้าหมายของการทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมกรณีศึกษา: ไทยพลัดถิ่น 2) รูปแบบและกระบวนการของการทำงานขบวน 3) บทเรียนที่สำคัญ และการประยุกต์กับเครือข่าย/ขบวนตัวเอง

เนื้อหาของกิจกรรมในช่วงที่สองคือการถอดบทเรียนการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมตลอดหลักสูตรนักขับเคลื่อนสังคมฯและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรในรุ่นต่อไป

« ของ 3 »