ครั้งที่ 4 : การจัดระบบชุมชน 2

แผนงาน นธส. จัดกิจกรรมหลักสูตรนักจัดระบบชุมชน รุ่นที่ 2 หัวข้อ “การจัดระบบชุมชน 2” เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี กรุงเทพฯ ครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เนื้อหาและฝึกทักษะต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น … การนำเสนอต่อสาธารณะ ผ่านการนำเสนอข้อมูลชุมชนที่เลือกทำงาน ฝึกทักษะการฟังและการตั้งคำถาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อน … ลงพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง เพื่อเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จ และทดลองการลงศึกษาชุมชน 2 ชุมชน ในประเด็นการต่อสู้เรื่องการถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัย (ประเด็นร้อน) และประเด็นการจัดการขยะ (ประเด็นเย็น) ที่เป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มชุมชน รวมทั้งร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินและภาคีฯ เกี่ยวกับการทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมและสุขภาพ … ดูหนังเรื่อง “Animal Farm” ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องอำนาจและพลังในการทำงานชุมชน … ทีมวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการวิเคราะห์ชุมชน โครงสร้างสังคม อำนาจและพลัง ฯลฯ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานชุมชน

« ของ 2 »