การคิดเชิงยุทธศาสตร์

การเรียนรู้ครั้งที่ 1: การคิดเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม

นักยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1

การเรียนรู้ครั้งที่ 1:  การคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.) ได้จัดการอบรม  การคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม  ในหลักสูตร นักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ สานเสริมพลังขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 14 คน เข้าเรียนรู้ตลอดหลอดหลักสูตรใน 1 ปี ซึ่งเวทีครั้งแรกจัดขึ้นที่ องประชุมชั้น 8 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย(เชิงสะพานหัวช้าง) ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน ทั้งคน งาน และสถานการณ์อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะออกแบบเป้าหมาย,ยุทธศาสตร์และกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม วิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ และการวางกลยุทธการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม การประยุกต์วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ในภาคธุรกิจเพื่อใช้ในการทำงานเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมีวิทยากรมาร่วมแลกเปลี่ยนในแต่ละหัวข้อ มีกระบวนการสรุปบทเรียนร่วมกัน ผลรับที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้เข้ร่วม เข้าใจความหมายของคำว่า ยุทธศาสตร์มากขึ้น ยุทธศาสตร์เกิดจากการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน เอายุทธศาสตร์มาแตกย่อยเป็นกลยุทธ์ เอากลยุทธ์มาเป็นวิธีการความเข้าใจยุทธศาสตร์และการยึดกุมยุทธศาสตร์แปรสู่ปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์คุณสมบัติหนึ่งคือต้องมองลึกมองกว้าง ได้เทคนิควิธีการเรียนรู้ รูปแบบต่างๆในการทำงานในมิติความหลากหลายมากขึ้น ได้ทำความเข้าใจในในฐานคิดการทำงานเพื่อเป็นรากฐานในการยึดโยงการทำงาน ความคิดความเชื่อของแต่ละคน ได้เรียนรู้และเข้าใจในการทำแผนระยะยาว เพื่อให้เห็นทิศทางไกลๆในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายในอนาคตทั้งตั้งเอาไว้ ได้วิธีคิดรูปแบบการทำงานที่จะต้องวางแผนให้อย่างเป็นระบบ เพื่อง่านในการตรวจสอบและไม่หลงทางจะได้ไปสู้เป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ และได้ร่วมกันออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งต่อไป