ครั้งที่ 2 : การจัดระบบชุมชน 2

การจัดระบบชุมชน 2

เนื้อหาการเรียนรู้ อาทิ

…การเล่าประสบการณ์จากการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

…ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนและตัวอย่างขบวนการเคลื่อนไหวของแรงงาน

…ฯลฯ

หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน : ขับเคลื่อนสังคมอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 24 – 26 ก.ค.58 ณ โรงแรมบ้านสบาย กรุงเทพฯ

« ของ 3 »