ครั้งที่ 3 : การจัดระบบชุมชน 1

แผนงาน นธส. จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรนักจัดระบบชุมชน รุ่นที่ 2 หัวข้อ “การจัดระบบชุมชน 1” เมื่อวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ราชเทวี กรุงเทพฯ .. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ร่วมกับหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหาร : การขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ภาคประชาชน” จากวิทยากรพิเศษ คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี .. นำเสนอภาพรวมงานชุมชนที่แต่ละคนทำ ตามกลุ่มประเด็น เช่น ที่ดิน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชาวเล คนไร้สัญชาติ คนจนเมือง คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยนำเสนอทั้งประเด็นงานที่ทำ การต่อสู้ที่ผ่านมา สถานการณ์ในปัจจุบัน และระบุพื้นที่ที่จะฝึกปฏิบัติงานจัดระบบชุมชน .. ฝึกวิเคราะห์สังคมเชื่อมโยงกับงานชุมชนของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนตามโจทย์การเรียนรู้ เช่น ระบุกลุ่มคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมพร้อมรูปธรรม สาเหตุของความไม่เป็นธรรมนั้น สังคมที่เป็นธรรมในแบบที่ต้องการ และทำอย่างไรจึงจะไปสู่สังคมที่เป็นธรรมนั้น พร้อมนำเสนอเป็นรายกลุ่ม ผ่านภาพ ละคร ฯลฯ .. ทีมวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เป้าหมายและหลักการทำงานจัดระบบชุมชน ความแตกต่างของงานพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ พร้อมมอบหมายงานให้แต่ละคนลงพื้นที่ศึกษาชุมชนที่เลือก เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งต่อไป