อบรมกระบวนกรสำหรับผู้ทำงานขับเคลื่อนสังคม

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เส้นทางสู่กระบวนกรสำหรับผู้ทำงานขับเคลื่อนสังคม ครั้งที่ 1
26 – 29 พ.ค. 2558 ณ อาศรมวงศ์สนิท รังสิตคลอง15 จ.นครนายก