ครั้งที่ 2 การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม

การเรียนรู้ครั้งที่ 2
หลักสูตร นักขับเคลื่อนสังคม : สร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากรุ่นที่ 3
เรื่อง การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม
วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2559 (รวม 5 วัน)

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ(นธส.) ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ 2 เรื่อง ““การสร้างภาวะการนำในการเคลื่อนไหวสังคมเพื่อความเป็นธรรม”ภายใต้หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 17 -21 พฤศจิกายน 2559 (รวม 5 วัน) ณ พนาศรมรีสอร์ท อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 32 คน จากภาคีเครือข่ายโครงการสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะภายใต้การสนับสนุนของสำนัก 9 คนทำงานภาคประชาสังคมและคนทำงานภาครัฐที่ทำงานประเด็นกลุ่มชายขอบ วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักและตระหนักถึงภาวะการนำภายในตนเอง ภาวะการนำของคนอื่นๆ และภาวะการนำของกลุ่ม มีทักษะการใช้ภาวะการนำ และการเอื้ออำนวยกลุ่มให้ทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้จักภาวะการนำของตนเอง ของกลุ่มและการสังเกตกระบวนการกลุ่มเพื่อทำความรู้จักกับภาวะการนำในแบบต่างๆ การมีทักษะการใช้ภาวะการนำ และการเอื้ออำนวยกลุ่มให้ทำงานร่วมกันตระหนักถึงภาวะการนำภายในตนเอง และคนอื่นที่นำไปสู่การทำงานร่วมกั นม, ทฤษฎีไข่ดาว, การฟังในแบบต่างๆ เพื่อสร้างภาวะการนำของตนเองและเกื้อหนุนภาวะการนำของกลุ่มและโครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มที่เอื้อต่อภาวะการนำ ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจจุดอ่อน-จุดแข็งของภาวะการนำของตนเองที่นำไปสู่การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และยังได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจับประเด็น การนำเสนอ และการตั้งคำถามเพื่อใช้ในกระบวนการประชุมแบบอำนาจร่วมที่ได้เรียนจากทฤษฎี