ครั้งที่ 4 การปฏิบัติการแบบสันติวิธี และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่

การเรียนรู้ครั้งที่ 4
เรื่อง “การปฏิบัติการแบบสันติวิธีและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่”
หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม : สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก”รุ่นที่ 3

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ(นธส.) ได้จัดกระบวนการเรียนรู้  เรื่อง “การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” ภายใต้หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ 16-20 มีนาคม 2560 (รวม 5 วัน) ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ซ.วิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 32 คน จากภาคีเครือข่ายโครงการสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะภายใต้การสนับสนุนของสำนัก 9 ภาคีของ สสส. คนทำงานภาคประชาสังคมและคนทำงานภาครัฐที่ทำงานในประเด็น “ชายขอบ”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจความหมายของเรื่องความรุนแรง และแนวทางการจัดการความขัดแย้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ การยอมจำนน การใช้ความรุนแรง และปฏิบัติการไร้ความรุนแรง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจแนวคิดและเห็นตัวอย่างเครื่องมือของการปฏิบัติการสันติวิธีหรือปฏิบัติการไร้ความรุนแรง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเห็นภาพขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่
  4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถคิดวิเคราะห์กระบวนการทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมใน 4 รูปแบบ

กระบวนการเรียนรู้

ใช้กระบวนการผสมผสานกล่าวคือ การบรรยาย การถอดบทเรียนหลังจากการดูภาพยนตร์ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านกรณีศึกษา ตัวอย่างงานรณรงค์ต่างประเทศและในไทย การระดมกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ การทดลองนำเอาหลักคิดและเครื่องมือที่ได้เรียนรู้มาออกแบบงานรณรงค์ของตนเอง

เนื้อหาการเรียนรู้

ประกอบด้วยการทำความเข้าใจนิยามความหมายของคำว่าสันติวิธีผ่านกิจกรรมเส้นแบ่งสันติ, ความรุนแรง 3 แบบ, การทำงานของความรุนแรงและสันติวิธี, สามเหลี่ยมอำนาจ, บทบาทนักกิจกรรม 4 แบบ, งานรณรงค์ 3 แบบ, เครื่องมือวิเคราะห์ตัวเอง/คู่กรณี/ผู้สนับสนุนโดยใช้เครื่องมือ“สายรุ้งพันธมิตร”, การใช้เครื่องมือ 4P (Product, Price, Place, Promotion) ในงานรณรงค์, การประเมินความเสี่ยงจากปฏิบัติการรณรงค์และ ทดลองออกแบบงานรณรงค์ด้วย 4P โดยใช้ประเด็นทางสังคมคือ 1. ปฏิบัติการรณรงค์จุดเทียนกรณีน้องชัยภูมิ 2. การณรงค์เรื่องการเข้าถึงสิทธิของคนไทยพลัดถิ่นในประเทศไทย และ ประเด็นทางสุขภาพเรื่องการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ