ครั้งที่ 3 วิเคราะห์สังคมฯ

การเรียนรู้ครั้งที่ 3
หลักสูตร นักขับเคลื่อนสังคม : สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 3
เรื่อง การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ
วันที่ 6 – 10 มกราคม 2560 (รวม 5 วัน)

แผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ(นธส.) ได้จัดกระบวนการเรียนรู้  เรื่อง “การวิเคราะห์สังคมและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” ภายใต้หลักสูตร “นักขับเคลื่อนสังคม: สร้างความเข้มแข็งที่ฐานราก” รุ่นที่ 3 ระหว่าง วันที่ วันที่ 6 – 10 มกราคม 2560 (รวม 5 วัน) ณ THE ROYAL GEMS GOLF AND SPORT CLUBS อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจแนวคิดใหม่กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์สังคมไทยในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมในรูปแบบต่างๆกันในสังคมที่นำไปสู่ช่องว่างที่อาจเกิดปัญหาต่อเรื่องสุขภาพ

กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยายความรู้ เสนอกรอบคิดต่างๆเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ในสังคม การฝึกคิดวิเคราะห์ การอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยดึงเอาประสบการณ์ทำงานเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพของผู้เรียนมาเป็นฐานในการเรียนรู้ การชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง การเชิญวิทยากรพิเศษมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

เนื้อหาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) กระบวนทัศน์ใหม่กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ในโลกปัจจุบัน  2) ความคิดแบบเอเชียกับกระบวนทัศน์ใหม่ 3) ความคิดอุดมการณ์แบบต่างๆ : เสรีนิยม สังคมนิยม ระบบทุนนิยมและสังคมประชาธิปไตยและเสรีนิยมเพื่อสังคม โลกาภิวัตน์ เศรษฐศาสตร์การเมืองใหม่ 4) การวิเคราะห์สังคมไทย ภาพรวมสังคมไทยกับการเปลี่ยนแปลงสู่ความทันสมัย การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพในสังคมไทย 5) ภาพฝันใหม่สำหรับสังคมไทยในอนาคต 6) ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ ( Social determinants of health)