ครั้งที่ 6 | ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายภาคประชาชน

หลักสูตรนักนักยุทธศาสตร์ได้เดินทางมาถึงเวทีครั้งสุดท้ายของการอบรม หลักสูตร นักยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ สานเสริมพลังขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและสุขภาพ ของแผนงานเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ (นธส.)

โดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560  ณ.สำนักกลางนักเรียนคริสเตรียน สะพานหัวช้าง เช่นเคย โดยมีเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายภาคประชาชน และมีการทำ Workshop การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคประชาชน (Policy advocacy)

โดยเชิญ  ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ ผู้มีประสบการณ์ในการช่วยคิด ช่วยวางแผน ช่วยออกแบบ นโยบายสาธารณะภาคประชาชนให้กลับหลายเครือข่ายที่ กำลังขับเคลื่อนงานของแต่ละเครือข่าย ฝึกทดลองดึงประเด็นของแต่ละเครือข่ายออกมาสร้างเป็นแผนในการสื่อสาร สาธารณะ มีกระบวนการคิดการออกแบบเนื้อหาในการสื่อสาร ตลอดจนหากลุ่มเป้าหมายให้เจอว่าต้องการสื่อสารกับใคร จะขับเคลื่อนประเด็นนี้กับใคร เป็นต้น อีกทั้งครั้งนี้เองได้มีโอกาสร่วมและเปลี่ยนกับนักวิชาการท่งด้าน เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่าง อาจารย์ ปกป้อง จันวิทย์ ในหัวข้อ เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้ ได้เห็นมุมมองวิธีคิดของนักเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์เชื่อมโยงถึงรากฐานการกำหนดนโยบายที่ไม่ได้เข้าใจปัญหาของประชาชน แต่กลับมองเพียงแค่ มูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น และต่อด้วย อดิตนักกิจกรรม นักคิด นักเขียน และในฐานะนักวิชาการสื่อในปัจจุบัน คุณ ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สื่อ ซึ่งมาร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ วิเคราะห์สถานการณ์สังคมเมืองไทย โดยได้เชื่อมโยง ฐานคิด การวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจ หลัง 2540 ที่พวกเราเชื่อกันว่า เป็นยุคของพลังประชาชนที่มีส่วนร่วมในเวทีทางการเมืองมากที่สุดกับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน แต่หลังจากนั้นขบวนการภาคประชาชนก็ได้ทำลายระบบดังการกล่าวลงหลังจาก การรัฐประหาร 2549 ซึ่งขบวนภาคประชานบางส่วนทีสนับสนุนให้เกิดเห็นกล่าวดังกล่าว ทำให้กลไกเหนือรัฐเข้ามาแทรกแซงและกลับมามีบทบาทอีกครั้ง

ในครั้งนี้เองผู้เข้าร่วมได้เห็นกรอบแนวคิดในเรื่องของะการลดอำนาจของประชาชน ตลอดจนการปิดช่องทางตลาดทางนโยบายที่ดีของพรรคการเมืองที่มีออกมาหลัง รัฐธรรมมนูญปี 40 แต่ในสถานการร์ปัจจุบันเงื่อนไขข้อจำกัดได้ถูกปิดกันหรือถูกลดช่องทางลงไป และในครั้งนี้เองผู้เข้าร่วมจึงได้เรียนรู้ การสร้าง นโยบาย และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคประชาชน โดยมรการทำ WORKSHOP เรื่องกับขับเคลื่อนนโยบายภาคประชาชน มี ขั้นตอนในการสำรวจความคิดในการออกแบบนโยบาย ดังนี้ ต้องการขับเคลื่อนนโยบาย /กฎหมาย/ระเบียบ/เรื่องอะไร ใครคือผ฿มีอำนาจตัดสินใจ ใครคือผู้ส่งสารให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจ เรื่องนี้สำคัญยังไง เรายังขาดอะไรต้องทำอะไรเพิ่ม แผยดำเนินงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมคิดเป็นระบบมากขึ้น และได้เครื่องมือในการคิดนโยบายหรือออกแบบงานอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

« ของ 2 »