พบทั้งหมด 183 คน

รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ประเด็นงาน พื้นที่ทำงาน
กชนนท์ ลิมปนะวงศานนท์
สมัชชาคนจน จ.ชุมพร
ทรัพยากร/ที่ดิน ชุมพร
กตมณฑล ลากระโทก
สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทย
แรงงานในระบบ ชลบุรี
กนกวรรณ ด้วงเงิน
เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม.
สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน กรุงเทพฯ
กรรณิกา มณเทียน
การพัฒนาศักยภาพคนทำงานสำหรับกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะ
เยาวชน/คนรุ่นใหม่ กรุงเทพฯ
กรรณิการ์ แพแก้ว
เครือข่ายปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารภาคใต้
พลังงาน สุราษฎร์ธานี
กฤติยานันท์ กระแสร์ฉาย
สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบัง
แรงงานนอกระบบ กรุงเทพฯ
การัญ เพิ่มลาภ
มูลนิธิดวงประทีป
คนจนเมือง กรุงเทพฯ
กำพล สะริมา
สภาองค์กรชุมชนเขตสวนหลวง
แรงงานนอกระบบ กรุงเทพฯ
กิตติศักดิ์ ปัตตานี
ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE.)
เยาวชน/คนรุ่นใหม่ สงขลา
กิติศักดิ์ จันทร์ใหม่
ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ
เยาวชน/คนรุ่นใหม่ เชียงใหม่
1 2 3 19