พบทั้งหมด 228 คน

กชนนท์ ลิมปนะวงศานนท์

สมัชชาคนจน จ.ชุมพร

ชุมพร

ขับเคลื่อน/ผลักดัน/ติดตามนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อคนชายขอบ

ทรัพยากร/ที่ดิน

กชพร กลักทองคำ (ติ๋ว)

กลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนาชุมชน สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี

กตมณฑล ลากระโทก

สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทย

goodda@Hotmail.com
ชลบุรี

การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ

แรงงานในระบบ

กนก ศรีเรือง

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ

สุขภาพ การศึกษา ทักษะชีวิต การปกป้องคุ้มครองเด็ก

กนกวรรณ ด้วงเงิน (เอียด)

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม.

takidshop2484@gmail.com
กรุงเทพฯ

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

กรรณิกา มณเทียน (แอน)

การพัฒนาศักยภาพคนทำงานสำหรับกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะ

kannika.m11312@gmail.com
กรุงเทพฯ

เยาวชน/คนรุ่นใหม่

กรรณิการ์ แซ่โค้ว (อี่)

เครือข่ายสลัม 4 ภาค  (บ้านมั่นคง)

ชุมชนเย็นอากาศ2  กรุงเทพฯ

S_aee@hotmail.com
กรุงเทพฯ

ต้องการให้ตัวเองและเพื่อนๆในชุมชนที่ถูกไล่รื้อได้บ้านมั่นคง ได้รับการปรับภูมิทัศน์

คนในชุมชนแออัด/สลัมที่ถูกไล่รื้อ

 • ลงชุมชน
 • สำรวจข้อมูล  ผู้ประสบปัญหา
 • รวมกลุ่มผู้ประสบปัญหา
 • ประสานหน่วยงาน  พอช.  เพื่อของบประมาณในการดำเนินงาน
 • จัดตั้งสหกรณ์

กรรณิการ์ แพแก้ว (หญิง)

เครือข่ายปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารภาคใต้

สุราษฎร์ธานี

การปฏิรูปพลังงาน

พลังงาน

กฤติยานันท์ กระแสร์ฉาย (พี่น้อง)

 • สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบัง
 • อปพร. เขตลาดกระบัง
 • คุมประพฤติ
 • อสส.045 ร่มเกล้า
 • คณะกรรมการชุมชน ร่มเกล้า โซน 2
 • ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โซน 2
 • เลขาฯเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง
 • กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตลาดกระบัง
 • ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เขตลาดกระบัง
 • เลขาฯ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(ศกช.
 • จิตอาสา
 • ฯลฯ

กฤติยานันท์ กระแสร์ฉาย (พี่น้อง)

 • สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบัง
 • อปพร. เขตลาดกระบัง
 • คุมประพฤติ
 • อสส.045 ร่มเกล้า
 • คณะกรรมการชุมชน ร่มเกล้า โซน 2
 • ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โซน 2
 • เลขาฯเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง
 • กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตลาดกระบัง
 • ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เขตลาดกระบัง
 • เลขาฯ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(ศกช.
 • จิตอาสา
 • ฯลฯ
kitiyanan_keharom9@hotmail.com
กรุงเทพฯ

ทำงานด้วยจิตอาสาเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ประชาชนในเขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ

 • ประสานงาน
 • ส่งต่อ/ช่วยเหลือ
 • รับเรื่อง ร้องเรียน
 • ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
 • งานจิตอาสา

กาญจนา มาลัย (ขวัญ)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและชุมชน

กามีละห์ อับดุลดานิง

เครือข่ายชุมชนศรัทธากัมปงตั๊กวา  (ผู้ประสานงาน จ.นราธิวาส)

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน (เจ้าหน้าที่ศูนย์)

กามีละห์ อับดุลดานิง

เครือข่ายชุมชนศรัทธากัมปงตั๊กวา  (ผู้ประสานงาน จ.นราธิวาส)

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน (เจ้าหน้าที่ศูนย์)

meendeen.018@gmail.com
นราธิวาส

ต้องการเห็นความสันติสุข  ศาสนาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต  มีความรัก สามัคคี

 1. กลุ่มผู้นำ 4 เสาหลัก (ผู้นำศาสนา   ผู้นำชุมชน   ผู้นำท้องถิ่น   ผู้นำท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และสตรี)
 2. ประชาชนทุกคนที่ได้รับความไม่เป็นธรรม
 • เข้าพบผู้นำ กรณีมีความไม่เป็นธรรม  พบคู่กรณี
 • ประสานงานส่งต่อ
 • ไกล่เกลี่ย
 • ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย
 • จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย/หน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้ารับความช่วยเหลือ
 • ดูแลคุมประพฤติ ผู้ที่พ้นโทษ
 • ติดตามลงชุมชน

การัญ เพิ่มลาภ (ด้วง)

มูลนิธิดวงประทีป

karan5663@hotmail.com
กรุงเทพฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน คนจนเมือง

แกนนำชุมชนในพื้นที่

คนไร้บ้าน คนจนเมืองในเขตประเวศ เขตคลองเตย

 • ลงพื้นที่ทำงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสำรวจปัญหา 
 • วางแผนการทำงานขับเคลื่อนเรื่องที่อยู่อาศัยและแก้ปัญหาคนจนเมือง 
 • เชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ เช่น พีมูฟ เพื่อผลักดันนโยบาย

กำพล สะริมา (ดุ๊ก)

องค์กรสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม

กำพล สะริมา (ดุ๊ก)

องค์กรสมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม

กรุงเทพฯ

กลุ่มแรงงาน นอกระบบ กลุ่มเปราะบางทางสังคม และประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงสิทธิ์ที่มนุษย์ทุกคนได้รับ

 • กลุ่มแรงงานนอกระบบ 
 • ประชาชนทั่วไปในชุมชน

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และนำเสนอ ความต้องการ และแนวทางในการแก้ปัญหา การลงพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับด้านสิทธิ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ประชาชนควรจะได้รับรวมถึงร่วมเสนอกฎหมายและแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ทุกมิติ

กิตติศักดิ์ ปัตตานี

ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE.)

สงขลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

เยาวชน/คนรุ่นใหม่

กิติศักดิ์ จันทร์ใหม่

ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ

เชียงใหม่

ขับเคลื่อน/ผลักดัน/ติดตามนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อคนชายขอบ

เยาวชน/คนรุ่นใหม่

กีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล (มีน)

Rainbow Dream Group และกลุ่มรุ้งอรุณ

mistmean@yahoo.com
ลำปาง เชียงใหม่

เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางมีสุขภาวะทางเพศ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเพศ

 • เด็กเยาวชนชาติพันธุ์ เด็กผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา วัยรุ่น
 • ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ
 • ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
 • จัดกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเรื่องเพศ เพศวิถี สุขภาวะทางเพศ ความแตกต่างของเพศ ความหลากหลายทางเพศ และทัศนคติเรื่องเพศให้แก่เยาวชน และส่งเสริมให้กลุ่มแกนนำเยาวชนสามารถเรียนรู้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น
 • จัดกิจกรรมผลิตสื่อและรณรงค์สื่อสารความรู้เรื่องเพศ สิทธิทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน

กุลกานต์ จินตกานนท์

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จ.ตราด

Kunlakan56@gmail.com
ตราด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จ.ตราด

ผู้หญิง/gender

คมสันติ์ จันทร์อ่อน (เจ)

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

tanida2524@gmail.com
กรุงเทพฯ ขอนแก่น ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา

ชุมชนสามารถจัดการแก้ไขปัญหาตัวเอง โดยใช้การรวมกลุ่ม

คนจนเมือง

 • หนุนเสริมเตรียมชาวบ้าน เตรียมประเด็นและข้อมูลกับชาวบ้าน  ให้ข้อมูลชาวบ้าน 
 • รวมกลุ่มชาวบ้าน ทำเรื่องออมทรัพย์
 • แก้ไขเรื่องที่อยู่อาศัย

คมสันติ์​ วิจิตรจันทร์ (หนุ่ย)

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยนอกระบบ

กรุงเทพฯ

ที่อยู่อาศัย คนไร้บ้าน

คอยรุดดีนย์ ดือเร๊ะ

ศูนย์วัฒนธรรมสลาตัน จังหวัดยะลา

ยะลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

มุสลิม

คอรีเยาะ มานุแช (เยาะ)

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ

yor.manuchae@gmail.com
ตาก

ประชากรข้ามชาติ

คะติมะ หลีจ๊ะ (ดา)

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา (IMPECT) จ. เชียงใหม่

คะติมะ หลีจ๊ะ (ดา)

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา (IMPECT) จ. เชียงใหม่

Damata788@gmail.com
เชียงใหม่

ไม่มี

พื้นที่ชนเผ่าภาคเหนือ (แล้วแต่โครงการ)

เป็นกรรมการเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง กิจกรรมที่ผ่านมาเป็นไปตามโครงการแต่ตอนนี้ไม่มีโครงการในการดำเนินงาน เป็นช่วงเวลาที่กลับมาพักผ่อนอยู่บ้าน

คุณิกร ธรรมยอม (เอ)

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

เครือข่ายผู้สูงอายุ

khunikorn.fopdev@gmail.com
ลำปาง ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีความมั่นคงเรื่องรายได้

ผู้สูงอายุ

 • เชื่อมประสานงานกับอปท.เพื่อผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
 • พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถเป็นวิทยากร ทำงานกับผู้สูงอายุและเครือข่าย
 • ผลักดันบำนาญแห่งชาติ
 • ทำงานภัยพิบัติที่เกิดผลกระทบกับผู้สูงอายุ
 • รณรงค์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จงรักษ์ สีหะวงษ์ (จงรัก)

กลุ่มโฮมฮักโฮมแพงแบ่งปัน

อำนาจเจริญ

การป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในเยาวชน / การจัดการชุมชน เช่น การจัดการขยะ การจัดการน้ำ

ผู้หญิง/gender

1 2 10