พบทั้งหมด 225 คน

กชนนท์ ลิมปนะวงศานนท์

สมัชชาคนจน จ.ชุมพร

ชุมพร

ขับเคลื่อน/ผลักดัน/ติดตามนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อคนชายขอบ

ทรัพยากร/ที่ดิน

กชพร กลักทองคำ (ติ๋ว)

กลุ่มสตรีเพื่อการพัฒนาชุมชน สมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี

กตมณฑล ลากระโทก

สหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทย

goodda@Hotmail.com
ชลบุรี

การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ

แรงงานในระบบ

กนก ศรีเรือง

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ

สุขภาพ การศึกษา ทักษะชีวิต การปกป้องคุ้มครองเด็ก

กนกวรรณ ด้วงเงิน (เอียด)

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กทม.

takidshop2484@gmail.com
กรุงเทพฯ

สมัชชาสุขภาพ/องค์กรชุมชน

กรรณิกา มณเทียน (แอน)

การพัฒนาศักยภาพคนทำงานสำหรับกลุ่มประชากรกลุ่มเฉพาะ

kannika.m11312@gmail.com
กรุงเทพฯ

เยาวชน/คนรุ่นใหม่

กรรณิการ์ แซ่โค้ว (อี่)

ชุมชนเย็นอากาศ 2

กรุงเทพฯ

สวัสดิการชุมชน/ที่อยู่อาศัย

กรรณิการ์ แพแก้ว (หญิง)

เครือข่ายปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารภาคใต้

สุราษฎร์ธานี

การปฏิรูปพลังงาน

พลังงาน

กฤติยานันท์ กระแสร์ฉาย (พี่น้อง)

สภาองค์กรชุมชนเขตลาดกระบัง

kitiyanan_keharom9@hotmail.com
กรุงเทพฯ

แรงงานนอกระบบ

กาญจนา มาลัย (ขวัญ)

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและชุมชน

กามีละห์ อับดุลดานิง

Kameelah2514@hotmail.com
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

การนำเอาหลักการแห่งความดีในศาสนามาเป็นแนวทางของการพัฒนาตนเองชุมชนเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองและอยู่ในหลักศาสนาในการพัฒนาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในทางทีดี ลดความขัดแย้งในชุมชน เกิดการบูรณาการ คน/งานและงบประมาณทำให้ชุมชนได้ประโยชน์

ผู้หญิงมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส คนในชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา คณะกรรมการชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • พัฒนาศักยภาพ อบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทผู้หญิงกับกระบวนการสร้างสันติภาพ และบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน
  • จัดตั้งกลุ่มที่สนใจร่วมกันในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพต่างๆ
  • งานสื่อสารสังคม  จัดทำ CD เพลงสังคมใหม่

การัญ เพิ่มลาภ (ด้วง)

มูลนิธิดวงประทีป

karan5663@hotmail.com
กรุงเทพฯ

ที่อยู่อาศัย/คนจนเมือง (ชุมชนเขตคลองเตย)

คนจนเมือง

กำพล สะริมา (ดุ๊ก)

สภาองค์กรชุมชนเขตสวนหลวง

kampoon_2519@gmail.com
กรุงเทพฯ

แรงงานนอกระบบ

กิตติศักดิ์ ปัตตานี

ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE.)

สงขลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

เยาวชน/คนรุ่นใหม่

กิติศักดิ์ จันทร์ใหม่

ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ

เชียงใหม่

ขับเคลื่อน/ผลักดัน/ติดตามนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อคนชายขอบ

เยาวชน/คนรุ่นใหม่

กีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล (มีน)

Rainbow Dream Group และกลุ่มรุ้งอรุณ

mistmean@yahoo.com
ลำปาง เชียงใหม่

เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางมีสุขภาวะทางเพศ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความเพศ

  • เด็กเยาวชนชาติพันธุ์ เด็กผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา วัยรุ่น
  • ผู้ชาย ผู้หญิง กลุ่มหลากหลายทางเพศ
  • ผู้ปกครอง คนในครอบครัว
  • จัดกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเรื่องเพศ เพศวิถี สุขภาวะทางเพศ ความแตกต่างของเพศ ความหลากหลายทางเพศ และทัศนคติเรื่องเพศให้แก่เยาวชน และส่งเสริมให้กลุ่มแกนนำเยาวชนสามารถเรียนรู้เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น
  • จัดกิจกรรมผลิตสื่อและรณรงค์สื่อสารความรู้เรื่องเพศ สิทธิทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน

กุลกานต์ จินตกานนท์

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จ.ตราด

Kunlakan56@gmail.com
ตราด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS จ.ตราด

ผู้หญิง/gender

คมสันติ์ จันทร์อ่อน

กลุ่มปฏิบัติงานคนจนเมือง

tanida2524@gmail.com
กรุงเทพฯ ขอนแก่น

แก้ปัญหาสลัม

คนจนเมือง

คมสันติ์​ วิจิตรจันทร์ (หนุ่ย)

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยนอกระบบ

กรุงเทพฯ

ที่อยู่อาศัย คนไร้บ้าน

คอยรุดดีนย์ ดือเร๊ะ

ศูนย์วัฒนธรรมสลาตัน จังหวัดยะลา

ยะลา

การพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิเยาวชนมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้

มุสลิม

คอรีเยาะ มานุแช (เยาะ)

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ

yor.manuchae@gmail.com
ตาก

ประชากรข้ามชาติ

คะติมะ หลีจ๊ะ (ดา)

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา (IMPECT) จ. เชียงใหม่

คะติมะ หลีจ๊ะ (ดา)

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา (IMPECT) จ. เชียงใหม่

พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

สถานะบุคคล สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และเพศสภาวะ

ทรัพยากร/ที่ดิน

คุณิกร ธรรมยอม

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

khunikorn.fopdev@gmail.com
น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน

สร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเมือง ในชนบท เสริมสร้างความรู้สิทธิผู้สูงอายุให้กับเครือข่ายผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุและองค์กรด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

จงรักษ์ สีหะวงษ์ (จงรัก)

กลุ่มโฮมฮักโฮมแพงแบ่งปัน

อำนาจเจริญ

การป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในเยาวชน / การจัดการชุมชน เช่น การจัดการขยะ การจัดการน้ำ

ผู้หญิง/gender

1 2 3 10